Podręcznik jako podstawowy element w procesie edukacji

Od czasu pojawienia się podręczników stały się one fundamentalnym elementem edukacji. Mimo zmian w teorii edukacji i w sztuce redakcyjnej, jest on nadal szeroko stosowana we wszystkich szkołach. Co najważniejsze, pozostaje on ważną formą przekazywania realistycznych informacji. Jest nawet niezastąpiony, ponieważ w przeciwieństwie do obrazów, przekazuje przedmioty, zjawiska i procesy w prostszy i bardziej dokładny sposób. Dobrze te funkcje realizują podręczniki Nowa Era.

Jakie funkcje realizuje podręcznik?

Oprócz funkcji informacyjnej, podręcznik jest wykorzystywany do organizowania pracy uczniów w klasie (zadania) oraz jako źródło informacji, a także ułatwia zdobywanie wiedzy. Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej szkoły jest pomoc uczniom w zrozumieniu świata. Ponieważ język jest środkiem przekazu wiedzy, analiza materiałów dydaktycznych powinna rozpocząć się od rozważenia wiedzy i jej kategorii. W tym kontekście podział dowolnej wiedzy na wiedzę deklaratywną i proceduralną wydaje się bardzo przydatny. Pierwsza kategoria to wiedza oparta na faktach, a druga to wiedza oparta na procedurach. Dobre podręczniki powinny odwoływać się do tego typu wiedzy.

Znaczenie odpowiedniego języka tekstu w przekazywaniu wiedzy

Istnieją cztery rodzaje komunikatów słownych, za pomocą których przekazuje się wiedzę. Mogą zatem istnieć tekst w podręcznikach:

  • opisowe,
  • wyjaśniające,
  • oceniające,
  • normatywne.

Teksty zatem określają właściwości obiektów, zjawisk i procesów. Innymi słowy, komentują pytanie: jak to wygląda? Teksty wyjaśniające sugerują, dlaczego właściwości te mają szczególny charakter, tzn. odpowiada na pytanie: dlaczego tak jest? Teksty oceniające zawierają różne kategorie oceny opisanych faktów, takie jak: dobry, piękny, użyteczny, itp. Teksty normatywne natomiast zapoznają odbiorcę z pewnymi normami działania, przedstawiają zasady zachowania i pożądane zachowania. Wszystkie te rodzaje tekstów zawierają podręczniki Nowa Era (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/nowa-era).

Dlaczego warto używać podręcznika?

Użyteczność, a nawet zasada użytkowania podręcznika są w edukacji bardzo ważne. Podręczniki wprowadzające właściwości obiektów, zjawisk i procesów powinny być stosowane w edukacji. Możemy jednak mówić o informacyjnej funkcji tekstu, która wynika z faktu, że za pomocą podręcznika odbiorcy przekazywane są różne informacje. Mogą one zatem przedstawić właściwości obiektów, zjawisk i procesów, ale także powody, dla których są one takie i inne, lub uświadomić czytelnikowi ich możliwe konsekwencje.

Książka zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com