Podręcznik jako podstawowy element w procesie edukacji

Od czasu pojawienia się podręczników stały się one fundamentalnym elementem edukacji. Mimo zmian w teorii edukacji i w sztuce redakcyjnej, jest on nadal szeroko stosowana we wszystkich szkołach. Co najważniejsze, pozostaje on ważną formą przekazywania realistycznych informacji. Jest nawet niezastąpiony, ponieważ w przeciwieństwie do obrazów, przekazuje przedmioty, zjawiska i procesy w prostszy i bardziej dokładny sposób. Dobrze te funkcje realizują podręczniki Nowa Era.

Jakie funkcje realizuje podręcznik?

Oprócz funkcji informacyjnej, podręcznik jest wykorzystywany do organizowania pracy uczniów w klasie (zadania) oraz jako źródło informacji, a także ułatwia zdobywanie wiedzy. Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej szkoły jest pomoc uczniom w zrozumieniu świata. Ponieważ język jest środkiem przekazu wiedzy, analiza materiałów dydaktycznych powinna rozpocząć się od rozważenia wiedzy i jej kategorii. W tym kontekście podział dowolnej wiedzy na wiedzę deklaratywną i proceduralną wydaje się bardzo przydatny. Pierwsza kategoria to wiedza oparta na faktach, a druga to wiedza oparta na procedurach. Dobre podręczniki powinny odwoływać się do tego typu wiedzy.

Znaczenie odpowiedniego języka tekstu w przekazywaniu wiedzy

Istnieją cztery rodzaje komunikatów słownych, za pomocą których przekazuje się wiedzę. Mogą zatem istnieć tekst w podręcznikach:

 • opisowe,
 • wyjaśniające,
 • oceniające,
 • normatywne.

Teksty zatem określają właściwości obiektów, zjawisk i procesów. Innymi słowy, komentują pytanie: jak to wygląda? Teksty wyjaśniające sugerują, dlaczego właściwości te mają szczególny charakter, tzn. odpowiada na pytanie: dlaczego tak jest? Teksty oceniające zawierają różne kategorie oceny opisanych faktów, takie jak: dobry, piękny, użyteczny, itp. Teksty normatywne natomiast zapoznają odbiorcę z pewnymi normami działania, przedstawiają zasady zachowania i pożądane zachowania. Wszystkie te rodzaje tekstów zawierają podręczniki Nowa Era (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/nowa-era).

Dlaczego warto używać podręcznika?

Użyteczność, a nawet zasada użytkowania podręcznika są w edukacji bardzo ważne. Podręczniki wprowadzające właściwości obiektów, zjawisk i procesów powinny być stosowane w edukacji. Możemy jednak mówić o informacyjnej funkcji tekstu, która wynika z faktu, że za pomocą podręcznika odbiorcy przekazywane są różne informacje. Mogą one zatem przedstawić właściwości obiektów, zjawisk i procesów, ale także powody, dla których są one takie i inne, lub uświadomić czytelnikowi ich możliwe konsekwencje.

Książka zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com

Czym wyróżniają się podręczniki wydawnictwa Nowa Era?

Na współczesnym rynku istnieje wiele podręczników do szkoły. Wśród nich jednak wyróżniają się podręczniki Nowa Era (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/nowa-era). Dzieje się tak z kilku istotnych względów, które warto w tym miejscu rozważyć.

Dobrze skomponowana treść podręcznika Nowej Ery

Istotne jest włączenie do tekstu wytycznych wspierających proces przyswajania wiedzy przez ucznia. Niezwykle cenną treścią powinien być ukierunkowany dobór materiałów ilustracyjnych, ściśle związanych z tematem, dostosowanych do poziomu ucznia. Niestety, treść ta jest często przypadkowa i z pedagogicznego punktu widzenia zupełnie niepotrzebna. Obrazy, ilustracje i schematy to materiały, które wraz z tekstem powinny wyjaśniać trudne, złożone zjawiska lub procesy. Właściwy dobór materiału graficznego może przybliżyć uczniom zjawiska, odległe obrazy, które często nie mają kontaktu z naszą kulturą i tradycją. Ich zadaniem także rozwijanie elementów wyobraźni i myślenia abstrakcyjnego. Te elementy są dobrze dobrane w podręcznych Nowej Ery.

Konstrukcja pytań i poleceń w podręczniku

Bardzo cennym komponentem każdego podręcznika wydawnictwa Nowej Ery są pytania, polecenia, zadania. Istotne jest przygotowanie do egzaminów oraz testów na poziomie edukacji. Właściwie zredagowane, w formie odniesienia do zadań egzaminacyjnych, jest dziś warunkiem koniecznym i nieodzownym, aby podręcznik spełniał swoją rolę. Z punktu widzenia nauczyciela i ucznia, dobry podręcznik przyczynia się do osiągania celów edukacyjnych. Powinien on być źródłem wiedzy, rozwijać entuzjazm dla badań, prezentować wiedzę jako całość, pokazywać, że pomiędzy różnymi dziedzinami nauki istnieją powiązania.

Zalety podręczników Nowej Ery

Zdaniem nauczycieli podręcznik spełnia zamierzoną funkcję pedagogiczną, jeżeli.

 • stanowi spójną całość z innymi podręcznikami do danego tematu;
 • zawiera informacje najbardziej istotne;
 • jest przejrzysty dla ucznia;
 • jest napisany w zrozumiałym języku;
 • zawiera krótkie streszczenie po każdym rozdziale;
 • posiada prawidłowy i logiczny dobór materiału objaśniającego;
 • zawiera ciekawostki dla zainteresowanych uczniów;
 • zawiera schematy, opisy i przykłady wyjaśnień;
 • dokładnie wyjaśnia problemy abstrakcyjne;
 • posiada odpowiedni poziom edycji (jakość papieru, materiał graficzny, rozmiar);
 • ma zdjęcia z komentarzami i opisami;
 • zawiera słowniczek najważniejszych terminów.

Wszystkie te wytyczne realizują podręczniki Nowa Era. Spełniają one także oczekiwania uczniów, którzy lubią korzystać z takich podręczników.

Książka zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com